Oferta

Biuro księgowe w Poznaniu

Jesteśmy biurem wyspecjalizowanym w badaniu i przeglądzie sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu ewidencji środków trwałych.

Badamy jednostki:

  • budowlane, usługowe, handlowe i gospodarki komunalnej; w różnych formach własności (spółki prawa handlowego, spółki osobowe i pozostałe formy),
  • szkoły, instytucje kultury i osoby prawne,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • stowarzyszenia, fundacje i organizacje opieki społecznej.

Badanie sprawozdań finansowych

  • Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta wynika z ustawy o rachunkowości.

Badaniu podlegają sprawozdania finansowe jednostek:

  • banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;
  • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi i przepisów o funduszach inwestycyjnych;
  • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Zapraszamy do współpracy!