Usługi audytorskie i rachunkowe

kalkulator, dłoń i długopisŚwiadczymy usługi audytorskie i rachunkowe. Zajmujemy się przede wszystkim badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

Oferta obejmuje:

  • badanie rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych
  • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • przeprowadzanie przeglądów rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych

Ponadto przeprowadzamy ewidencję środków trwałych.

Obsługujemy jednostki budowlane, usługowe, handlowe i gospodarki komunalnej w różnych formach własności, a także szkoły, instytucje kulturalne, banki, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia, fundacje i organizacje opieki społecznej, jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi i przepisów o funduszach inwestycyjnych, oraz podmioty funkcjonujące w oparciu o przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

 

Na czym polega badanie sprawozdań finansowych?

Badanie sprawozdania finansowego polega głównie na weryfikacji poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rzetelności i wiarygodności sprawozdań konkretnego podmiotu gospodarczego. Pozwala ono na wyeliminowanie ryzyka kosztownych błędów.

Badanie obejmuje następujące etapy:

  • planowanie badania: zbieranie informacji na temat danej organizacji i jej sytuacji finansowej
  • badanie wstępne: badanie kontroli wewnętrznej i przeprowadzanie wstępnej analizy finansowej w celu określenia obszarów, w których mogą wystąpić potencjalne błędy.
  • badanie zasadnicze: weryfikowanie zdarzeń gospodarczych, sprawdzanie prawidłowości ujęcia i prezentacji aktywów i pasywów.
  • sporządzanie szczegółowej dokumentacji
  • przedstawienie wniosków

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy w sposób zgodny z obowiązującymi ustawami i standardami.